KI5UYA

KI5UYA, Billy from Oppelo, April 16, 2022

Billy, KI5UYA (center) with KI5PUW (left) and KI5RCX (right)